Mestský parlament mladých

Ilustračný obrázok

V roku 2006 vznikol prvýkrát v Turč. Tepliciach Parlament mladých, ako poradný orgán primátora mesta. Vytvoril sa tým priestor na otvorené diskusné fórum mladých obyvateľov mesta a na prezentáciu ich vlastných problémov. Umožnila sa tiež aktívna spolupráca mladých ľudí na riešení problémov mládeže v Turčianskych Tepliciach. Prví „parlamentári“ mali k dispozícii vlasné priestory prenajaté od mesta, rozdelili si oblasti svojej práce, zúčastňovali sa mestských zastupitelstiev ale aj výmeny skúseností v partnerských mestách. Avšak odchodom ich zástupcov na vysoké školy parlament mladých postupne zanikol. Napriek tejto skutočnosti zostali fungovať školské parlamenty detí a mládeže na miestnych stredných školách a na základnej škole na Školskej ulici a to vďaka koordinátorkám z radov pedagogických pracovníkov príslušných škôl.
Keďže problematika detí a mládeže nie je ľahostajná ani občianskemu združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice, predsedníčka tohto združenia, Ing. Eva Mališová, sa snaží od roku 2010 o znovuobnovenie mestského parlamentu mladých v Turč. Tepliciach. Aj napriek výmene skúseností v marci a v máji 2010 s partnermi z Kremnice a z Holešova mestský parlament mladých sa v tomto roku obnoviť nepodarilo.
Potešujúce však je, že aktívne zostali školské parlamenty a tak na základe projektu mládežníckej organizácie Juventa v rámci programu KomPrax – Kompetencie pre prax podporeného z prostriedkov EÚ získala Ing. Eva Mališová v roku 2012 grant na malý projekt „Mestský parlament mladých“, ktorý pomohol mladým ľuďom obnoviť činnosť mestského parlamentu mladých.
Od začiatku februára 2012 sa uskutočnili zasadnutia školských parlamentov, resp. školských rád pri ZŠ s MŠ na Školskej ulici, pri gymnáziu Mikuláša Galandu a pri PaSA, na ktorých si členovia zvolili svojich zástupcov do mestského parlamentu mladých. V mesiaci február tiež prebehol na školách dotazníkový prieskum záujmu mladých ľudí o aktivity v meste.
V mesiaci marec sa uskutočnili prvé spoločné stretnutia mestského parlamentu mladých, ale aj stretnutia s parlamentm mladých z Kremnice na výmenu skúseností.
Svoju činnosť s chuťou rozbehol MPM aj vďake motivácii z výmeny skúseností s Mládežníckym mestským parlamentom Kremnica, ale aj vďaka prísľubom primátora na samostastné priestory na ich činnosť. Sľub sa stal skutočnosťou, keď mestské zastupiteľstvo dňa 10. mája 2012 schválilo užívanie priestorov pre mestský parlament mladých v bývalých detských jasliach na Ul. SNP.
Brigáda 23. mája 2012 naštartovala ich samostatnú činnosť. Priestory si vyčistili, vyumývali a zariadili nábytkom, ktorý im zapožičala nezisková organizácia Partnerstvo Horného Turca. Podporu poskytlo aj občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice a koordinátorka projektu.
Stretnutia s parlamentom mladých z Kremnice vyústili do prípravy spoločných projektov, ktoré postupne spoločne realizujú.

ČO ROBÍME
V spolupráci MMP Kremnica postupne realizujeme 3 projekty:
- Mladí v pohybe od 1.1.2013 do 30.6.2014, podporený z Mládežníckej iniciatívy, z programu Mládež v akcii
- Nie je nám to jedno od 1.3.2013 do 30.11.2013, podporený z MŠ SR z programu ADAM2
- Európa 2030 od 1.9.2013 do 30.11.2013, podporeného z programu Mládež v akcii, Mládež pre Európu.
Ing. Eva Mališová, koorinátorka MPM