TRADÍCIE V TURCI

Ilustračný obrázok

Ľudia mali tradície a obyčaje v krvi a ich dodržiavanie odovzdávali z generácie na generáciu. Páračky peria, priadky, predvianočné obdobie, Vianoce, Nový rok, Traja králi, fašiangy, pôst, veľkonočné obdobie, jánske ohne, žatva, Všechsvätých a ďalšie obdobia. Úkony ba obyčaje ovplyvňovali v priebehu roka život jednotlivcov, rodín aj celých obcí.
Predstaviť jednotlivé obdobia roku s ich tradíciami a zvykmi bolo zámerom kultúrno-spoločenského podujatia, ktoré sa pod názvom „Tradície v Turci“ uskutočnilo dňa 24. októbra 2010 v spoločenskej sále liečebného domu Malá Fatra. Deti z materskej školy z mestskej časti Dolná Štubňa spolu s ich učiteľkami predviedli ako sa kedysi páralo perie a priadlo, ako si ľudia spevom krátili dlhé podzimné večery, ale aj ako maškary oslavovali fašiangové obdobie a ako sa vynášala na jar Morena. Deti z detského folklórneho súboru Lúčik a mládež z folklórneho súboru Slnovrat sa k nim pridali a predviedli ukážky priadok, vymetanie domov počas Lucie, ale aj zvyky a obyčaje po ukončení žatvy. Do programu sa zapojili aj seniori vystúpením 83-ročnej babičky z miestneho ústavu sociálnej starostlivosti pre dospelých Márie Chovancovej s vlastnou básnickou tvorbou a hudobnej skupiny Seniorka z turčianskoteplického klubu dôchodcov, ktorá v závere roztancovala nielen deti a mládež, ale aj prítomných seniorov.
Podujatie bolo vyvrcholením projektu „Aktívna jeseň života“ realizovaného občianskym združením Zdravé mesto a región Turčianske Teplice s finančnou podporou Nadácie Orange z grantového programu „Zelená pre seniorov“. Predsedníčka občianskeho združenia preto miestnemu klubu dôchodcov oficiálne odovzdala darček, kancelárske potreby na ich činnosť, a prítomných oboznámila s priebehom celého projektu, ktorého zámerom bolo zapojiť do spolupráce seniorov s deťmi a mládežou. To, že sa to podarilo, svedčí 20 vyškolených seniorov v počítačových zručnostiach a v práci s internetom, ktorí sa zúčastnili 30 hodín vzdelávania v Gymnáziu Mikuláša Galandu a získali osvedčenia o ich absolvovaní a ďalších 30 hodín absolvovali neformálne vzdelávanie s pomocou 9 študentov z gymnázia a vysokých škôl, ktorí sa im individuálne venovali. Na záver tejto aktivity bolo klubu dôchodcov odovzdané multifunkčné zariadenie a zriadená vlastná web - stránka www.klubdochodcov.sk.
Ďalšou aktivitou projektu bol súbor seminárov so sociálno–zdravotnou problematikou: „Prvá pomoc a SČK“ s prednášajúcimi Alenou Nemcovou a Ivanou Šipošovou, „Zdravý do vysokého veku“ s prednášajúcim MUDr. Borisom Raškom, „Pozor chodec!“ s prednášajúcim Vladimírom Vladárom, „Domáca ošetrovateľská starostlivosť“ s prenášajúcou PhDr. Danielou Šolónyovou a „Sociálne služby pre seniorov“ s prednášajúcou Mgr. Michaelou Petrovičovou.
Z projektu seniori z klubu dôchodcov získali tiež knihovňu a knihy na zriadenie knižnice, ku ktorej knihami prispeli aj ústretoví sponzori a jednotlivci. V knižnici sa uskutočnilo tiež hlasné čítanie za účasti detí a mládeže, čím sa tiež naplnili integračné zámery projektu.
Na záver by sme chceli poďakovať za finančnú podporu projektu Nadácii ORANGE, miestnemu klubu dôchodcov, že sa do projektu zapojil, Mgr. Lenke Mihalicovej a Mgr. Zdenke Mračkovej profesorkám z Gymnázia Mikuláša Galandu, mládeži, ktorá sa seniorom venovala počas 30 hodín neformálneho vzdelávania, za vystúpenie deťom z MŠ z Dolnej Štubne pod vedením Danky Nováčikovej, Nataši Terekovej a Ivany Šperlovej, DFS Lúčik a FS Slnovrat pod vedením Gabriely Očkajovej, pernikárke Evke Verešovej, poetke Márii Chovancovej a HS Seniorka pod vedením Michala Kočiša. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí nám pomáhali v priebehu celého projektu a to OZ Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Turiec a OZ Kvitnúca nádej. Za podporu tiež ďakujeme občianskej iniciatíve Turčianske Teplice – naše m(i)esto.
Ing. Eva Mališová, koordinátorka projektu

Súvisiace fotogalérie: